+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

HE Dabar: Radovi na dovodnom tunelu

10.12.2018.

Tokom čitave 2018. godine nastavljeni su intenzivni radovi na iskopu dovodnog tunela za buduću hidroelektranu Dabar (l=12,25 km) u hidrotehničkom sistemu Gornji horizinti. U ovom periodu je iskopan pristupni tunel Vodostan (l=227 m) na završnoj strani dovodnog tunela i pristupni otvor kod ulazne građevine na početnoj strani dovodnog tunela, dok je tokom 2017. godine završen iskop pristupnog tunela Straževica (l=652 m) u srednjem dijelu dodovdnog tunela.

Na ovaj način je omogućeno da se radovi istovremeno izvode na četiri napadna mjesta. Do sada je ukupno iskopano 5,8 kilometara tunela. Radovi će biti nastavljeni i tokom zimskog perioda. Dinamika radova u ovom periodu će biti uslovljena očekivanim povremeno visokim podzemnim i površinskim vodama, kao i niskim temperaturama.

Na pravcu iskopa dovodnog tunela preovlađuju krečnjačke stijene različitog sastava i karakteristika. Pored toga, tokom radova nailazimo na brojne kaverne koje su zapunjene glinom i kamenom. Kaverne zahtijevaju izvođenje dodatnih radova i izvođenje složenijih oblika podgrada. (Kaverne su podzemni kraški oblici koji nastaju proširivanjem pukotina u krečnjaku hemijskim djelovanjem vode.)

Osnovne karakteristike dovodnog tunela za buduću HE Dabar:

  • dužina l= 12.125,00 m
  • nadmorska visina početka tunela H=813,00 m
  • nadmorska visina završetka tunela H=787,06 m
  • podužni nagib i=2,139‰;
  • kružni prečnik svijetlog otvora D=4,6 m na dužini l=7.853,00 m
  • potkovičast presjek visine iskopa H=5,20 m na dužini l= 4.272,00m;
  • gradi se novom austrijskom metodom.

Prethodne novosti