+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Autoput e 75 na koridoru 10 u Srbiji: Lot 1 – sanacija kosina (usjeci br. 2 i 5)

03.04.2019.

Na dionici autoputa od Grdelice do Predejana (LOT 1, glavni izvođač radova je španska kompanija Azvi) došlo je tokom 2018.godine do narušavanja stabilnosti uslovno stabilne padine (Usjek br. 2), potporne konstrukcije (Usjek br. 5), te loma i obrušavanja materijala.

Koridori Srbije d.o.o. su angažovali Integral inženjering za izvođenje radova na sanaciji ovih kosina. Skorim završetkom radova na Usjeku br.2 biće stvorene pretpostavke za puštanje u saobraćaj trase autoputa kroz Grdeličku klisuru u dužini od 26 kilometara. Izvođenje preostalih radova na sanaciji  Usjeka br.5 biće nastavljeno  i u narednom periodu. Ovi radovi neće ometati odvijanje saobraćaja i neće imati negativnog uticaja na bezbjednost putnika.

Sanacija Usjeka br.2 – radovi su u završnoj fazi.

U početnom periodu, izvođeni su hitni radovi. Danju je vršeno  skidanje brda i uklanjanje materijala, a noću su bušeni temeljni šipovi.

Nakon što su stvorene potrebne pretpostavke, pristupilo se izgradnji zaštitne konstrukcije (galerija na šipovima), kao trajnog rješenja. Ukupna dužina zaštitne galerije je l=150 m.
Zaštitna galerija je fundirana na bušenim šipovima  Ø=1.500 mm, dužine  l=15 do 21 m na međusobnom razmaku s=3 m. Šipovi su povezani naglavnom gredom dužine l=151,80 m. Iznad šipova sa lijeve strane i u sredini dva kolovozna profila izrađeni su AB stubovi prečnika d=1,20 na međusobnom razmaku s=3 m i koji su na vrhu povezani sa ležišnim gredama. Šipovi sa desne strane su povezani naglavnom gredom, a između šipova se vrši izrada AB platna.

Krovnu konstrukciju čine prednapregnuti montažni nosači T oblika. Za povezivanje nosača sa krovnim gredama izgrađena je monolitna krovna ploča debljine d=25 cm sa hidroizolacijom iznad i zaštitnim slojem mršavog betona.

Uporedo sa izvođenjem zaštitne galerije rađeno je rasterećenje kosine.

Sanacija Usjeka br.5 – vrši se izgradnjom 3 konstrukcije u 2 faze.

Potporna konstrukcija K1 (l=411 m) je završena u oktobru 2018. godine (prva faza radova). Izvedena je na šipovima u kombinaciji sa geotehničkim sidrima. Fundiranje je duboko i izvedeno je na 181 AB šipu ø 1.500 mm, l=16, 18 i 20 m, koji su respoređeni u dva reda i povezani naglavnom gredom debljine 1,2 m i širine 6 m.
Stabilnost konstrukcije K1 obezbjeđena je ugradnjom 361 trajnog elektroizolovanog prednapregunutih sidra  (8Ø15,2 mm), dužine l=40 m.

Potporne konstrukcije K2 i K3 (ukupne dužine L=569 m) se izvode u drugoj fazi.
Sastoje se od dva reda, naizmjenično postavljenih, AB šipova Ø=1.500 mm. Šipovi su projektovani na rastojanju s=4,50 m. Dužina šipova na konstrukciji K2 iznosi od l=26 do 36 m, a na konstrukciji K3  l=21 do 36 m. Za konstrukciju K2 predviđen je ukupno 161 šip, dok je za konstrukciju K3 predviđen 91 šip. Ukupna dužina potporne konstrukcije K2 prema iznosi l=363.70 m, dok dužina potporne konstrukcije K3 prema iznosi l=205,22 m.

Dodatna stabilnost potpornih konstrukcija K2 i K3 obezbjeđuje se trajnim elektroizolovanim geotehničkim sidrima (5Ø15,7 mm)

Prethodne novosti