+387 (0)51 337 401
  • YouTube
  • YouTube

Izgradnja mosta Dolac sa cjevovodom u Banjoj Luci (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)

09.11.2020.

Investitor: Grad Banja Luka
Izvođač: Integral inženjering a.d. Laktaši
Tip ugovora: FIDIC – Crvena knjiga (1999)
Ugovorena vrijednost radova: 7,4 miliona KM ili 3,8 miliona EUR
Finansiranje: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
Nadzor: Zajedničko preduzetništvo (Joint Venture) “HKP Consulting d.o.o. Banja Luka i Institut IGH d.o.o. Banja Luka”

Opšte o projektu:

Kad bude završen, most preko rijeke Vrbas u banjolučkom naselju Dolac će biti najveći u gradu, a zbog modernih i atraktivnih arhitektonsko-konstruktivnih rješenja biće jedan od prepoznatljivih simbola grada. Most će se sastojati od dva odvojena dijela, jedan za saobraćaj vozila, a drugi za pješake. Povezivaće centar grada sa jedne strane i naselja Obilićevo i Starčevicu sa druge strane, čime će značajno olakšati saobraćaj u gradu, a samim tim, rasteretiće i druge gradske mostove.

Opšte o kostrukciji mosta za saobraćaj vozila:
Most čine dvije odvojene konstrukcije/mosta – uzvodni i nizvodni.

Oba mosta imaju po dvije saobraćajne trake širine po 3,00 m svaka, revizionu stazu širine 1,20 m, zaštitnu ogradu između revizione staze i saobraćajne trake u širini 0,60 m, ogradu između revizione staze i zaštitnog pojasa u širini 0,20 m, te ograde prema “ogledalu” širine 0,95 m. Mostovi su odvojeni “ogledelom” širine 3,00 m.

Ukupna širina uzvodnog i nizvodnog mosta je po 8,95 m, dok  ukupna širina mosta uključujući i “ogledalo” iznosi 20,90 m.

U konstruktivnom smislu most predstavlja gredu – rasponsku konstrukciju, koja je sa jedne strane (lijeva obala Vrbasa) elastično ukliještena, dok je sa druge strane (desna obala Vrbasa) slobodno oslonjena.

Rasponska konstrukcija se oslanja na armiranbetonske oporce.

Armiranobetonski oporci preko šipova prenose opterećenje na tlo.

Rasponska konstrukcija je spregnuta čelik-beton konstrukcija. Čelični dio konstrukcije je korito, koje je sa gornje strane elastičnim moždavnicima spregut sa betonskom kolovoznom pločom.

Raspon uzvodnog mosta je dužine 79,25 m, a raspon nizvodnog mosta je 80.75 m.

Prethodne novosti